Statut

Statut Koła Naukowego Mozaika

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art.1. Koło nosi nazwę: “Koło Naukowe Mozaika “, zwane w dalszych postanowieniach statutu “Kołem”.

Art.2. Koło działa na podstawie Zarządzenie nr 3/R/97 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 stycznia 1997 roku w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Gdańskim.

Art.3. Siedzibą Koła jest Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Bezpośrednią opiekę nad działalnością Koła sprawuje Opiekun Koła – pracownik Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozdział II

Cele i formy działania

Art.4. Cele:

1) działalność naukowo-dydaktyczna;

2) uzupełnienie kursowego programu studiów;

3) propagowanie przedmiotu zainteresowania wśród studentów;

4) zdobywanie praktycznego doświadczenia.

Art.5. Formy działania:

1) systematyczne zajęcia dydaktyczne;

2) organizowanie konferencji naukowych;

3) współpraca z innymi kołami naukowymi;

4) inne działania zgodne z ideą tego Statutu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.6. Członkami Koła mogą zostać studenci Uniwersytetu Gdańskiego.

Art.7. Członkostwo nabywa się na mocy wniosku przedłożonego Zarządowi Koła, który został pozytywnie rozpatrzony.

Art.8. Członkowie Koła zobowiązani są do:

1) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła;

2) działania na rzecz realizacji celów Koła;

3) postępowania zgodnie ze statutem i uchwałami Koła.

Art.9. Utrata praw członkowskich następuje poprzez skreślenie z listy członków:

1) na osobisty, pisemny wniosek członka, który chce zrezygnować z działalności w Kole;

2) na wniosek Przewodniczącego Koła, gdy członek nie uczestniczy w statutowej działalności Koła.

  

Rozdział IV

Władze Koła 

Art.10. Organami władzy Koła są:

1) Zgromadzenie Koła;

2) Zarząd Koła.

Zgromadzenie Koła 

Art.11. Najwyższą władzą Koła jest Zgromadzenie Koła, które zwoływane jest przez Przewodniczącego/Przewodniczących Koła przynajmniej raz w roku.

Art.12. Zgromadzenie Koła może być zwołane również przez co najmniej połowę członków Koła.

Art.13. Obrady Zgromadzenia Koła prowadzi/prowadzą Przewodniczący Koła.

Art.14. Zgromadzenie Koła dokonuje wyboru Zarządu Koła.

Zarząd Koła

Art.15. Władzę wykonawczą pełni Zarząd Koła, w którego skład wchodzi Przewodniczący Koła oraz jego/ich zastępcy.

Art.16. Wyboru Przewodniczącego/Przewodniczących Koła dokonuje Zgromadzenie Koła na początku roku akademickiego, w wyborach bezpośrednich i tajnych, z nieograniczonej liczby kandydatów. Wymagane jest zdobycie większości głosów całkowitej liczby członków Koła.

Art.17. Kandydatury mogą być zgłaszane przez członków Koła oraz przez Opiekuna Koła, spośród grona członków Koła.

Art.18. Kadencja Przewodniczącego/Przewodniczących Koła trwa jeden rok, przewidziana jest możliwość wielokrotnej reelekcji.

Art.19. Przewodniczący Koła może/mogą być odwołany/odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wypełnia/ją swych statutowych obowiązków. Odwołać Przewodniczącego/Przewodniczących Koła może tylko Zgromadzenie Koła przez głosowanie bezpośrednie i tajne, większością 2/3 głosów całkowitej liczby członków Koła.

Art.20. Przewodniczący Koła może sam zrezygnować z pełnienia swych obowiązków.

Art.21. Po ustąpieniu bądź odwołaniu ustępujący Przewodniczący Koła ma/mają obowiązek ogłosić wybory na nowego Przewodniczącego Koła w okresie nie dłuższym niż miesiąc od ustąpienia.

Art.22. Kadencja Przewodniczącego/Przewodniczących Koła trwa do momentu powołania nowego Przewodniczącego Koła przez Zgromadzenie Koła.

Art.23. Do zastępców Przewodniczącego/Przewodniczących Koła stosuje się odpowiednio art.16 – 22.

Art.24. Liczbę zastępców Przewodniczącego/Przewodniczących Koła zależy od woli Zgromadzenia Koła, musi się jednak mieścić w przedziale 1 – 3.

Art.25. Zadana i kompetencje Zarządu Koła:

1) kierowanie pracami Koła między posiedzeniami Zgromadzenia Koła;

2) reprezentowanie Koła przed władzami UG, Wydziału, Katedry oraz reprezentacja Koła poza Uczelnią;

3) informowanie członków Koła oraz Opiekuna Naukowego o terminie i miejscu posiedzenia Zgromadzenia Koła;

4) zarządzanie majątkiem Koła i czuwanie nad jego kondycją finansową;

5) opracowanie programu działania Koła na kolejny rok akademicki wraz z preliminarzem kosztów;

6) przedstawienie sprawozdania z działalności Koła pod koniec każdego roku akademickiego.

Rozdział V

Majątek i fundusze

 Art.26. Koło nie pobiera składek od swoich członków.

Art.27. Koło finansowane jest ze środków otrzymanych od stosownych władz UG.

Art.28. Majątek Koła tworzą: darowizny, spadki, zapisy i dotacje.

Art.29. Działalnością finansową Koła kieruje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Koła.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła

Art.30. Zgromadzenie Koła uchwały w sprawie zmian Statutu podejmuje większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Zgromadzenia Koła.

Art.31. Rozwiązanie Koła może nastąpić na mocy uchwały Zgromadzenia Koła podjętej większością 3/4 głosów w obecności wszystkich członków Zgromadzenia Koła.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art.32. Warunkiem wejścia niniejszego Statutu w życie jest zgoda wszystkich członków Koła wyrażona w głosowaniu na pierwszym posiedzeniu Koła.

Art.33. Członkowie Koła, którzy kończą studia na Uniwersytecie Gdańskim lub z innych powodów nie mogą brać udziału w działalności prowadzonej przez Koło otrzymują status członków honorowych. Status członka honorowego można uzyskać na własne życzenie lub na wniosek Zgromadzenia Koła. Członkowie honorowi informowani są cyklicznie o wydarzeniach organizowanych przez Koło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *